top of page
DSC_0004.JPG
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Newyddion Ysgol

Croeso i Ganolfan Carnegie

Creoso i Ysgol Canolfan Carnegie

"Gyda'n gilydd rydym yn creu cyfleoedd i bawb wireddu eu potensial a gwneud y mwyaf o'u llwyddiant, o fewn amgylchedd cynnes, gofalgar ac ysgogol" 

Mae Carnegie yn ganolfan ar ei newydd wedd sy'n darparu ar gyfer 32 o ddysgwyr yn CA4. Mae gan ddysgwyr sy'n mynychu Carnegie amrywiaeth o anghenion na all y rhan fwyaf o ysgolion prif ffrwd eu diwallu. Mae 7 o staff addysgu a 5 cynorthwyydd addysgu.

Mae’r tîm o staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu yn cynnig ystod eang o arbenigedd a chymorth i ddysgwyr, ac rydym i gyd yn gwbl ymwybodol o ba mor anodd yw hi i’r rhan fwyaf ohonoch hyd yn oed fynd i mewn i’r adeilad heb sôn am fynychu’n llawn amser. Rydym yn gweithio ar yr egwyddor o gamau bach, gan wneud i chi deimlo'n gyfforddus, ac yna sicrhau eich bod yn cyrraedd eich llawn botensial.

 

Mae'n bwysig sylweddoli bod pob dysgwr sy'n mynychu'r ganolfan hon yn teimlo'r un ffordd â chi, ac yn mynd trwy emosiynau tebyg wrth gyrraedd yma. Rydym yn gweithio fel teulu, yn cefnogi ein gilydd, ac yn rhoi gofod mewn mesurau cyfartal heb ei wneud yn broblem.

 

Yn Carnegie rydym yn falch o lwyddiant ein myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yma, nid yn unig yn academaidd ond yn gymdeithasol ac yn emosiynol hefyd. Yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf gadawodd 100% o ddysgwyr gyda chymhwyster cydnabyddedig. 

Ein nodau craidd yw i bob dysgwr ddod yn:

 

  • Dysgwyr uchelgeisiol, galluogsy'n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes.

  • Cyfranwyr mentrus, creadigolsy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith.

  • Dinasyddion moesegol, gwybodussy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd.

  • Unigolion iach, hyderussy'n barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Taith Rithiol 360

Taith rithwir 360°

PROJECTS

Cyswllt

CYSYLLTIAD

Canolfan Carnegie
Cyfeiriad

Uned Cyfeirio Disgyblion Bryn y Deryn
Ffordd Cefn
Mynachdy
CAERDYDD
CF14 3HS

Ebost:
Ffôn:  02920 529398
Twitter:

Cludiant Ysgol 

Os nad yw eich tacsi wedi cyrraedd i'ch codi, cysylltwch â chludiant ysgol i report 

Ffôn:  02920 872808
bottom of page