top of page

Astudiaethau Crefyddol

Beth yw Astudiaethau Crefyddol?

Bydd y cwrs TGAU AG yn:

 

  • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o grefyddau a chredoau anghrefyddol, fel anffyddiaeth a dyneiddiaeth

  • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o gredoau, dysgeidiaethau, arferion, a ffynonellau doethineb ac awdurdod crefyddol, gan gynnwys trwy ddarllen testunau crefyddol allweddol, testunau eraill, ac ysgrythurau’r crefyddau y maent yn eu hastudio

  • datblygu gallu dysgwyr i lunio dadleuon ysgrifenedig cytbwys a strwythuredig, wedi’u dadlau’n dda, gan ddangos dyfnder ac ehangder eu dealltwriaeth o’r pwnc

  • darparu cyfleoedd i ddysgwyr ymwneud â chwestiynau cred, gwerth, ystyr, pwrpas, gwirionedd, a'u dylanwad ar fywyd dynol

  • herio dysgwyr i fyfyrio ar eu gwerthoedd, eu credoau a’u hagweddau eu hunain a’u datblygu yng ngoleuni’r hyn y maent wedi’i ddysgu a chyfrannu at eu paratoadau ar gyfer bywyd oedolyn mewn cymdeithas blwralaidd a chymuned fyd-eang

  • rhoi cyfle i ddysgwyr astudio persbectifau Cymreig, sy’n codi’n naturiol o’r subject mater, gan gyfoethogi dealltwriaeth dysgwyr o’r byd o’u cwmpas

Miss L. James a Mrs. A. Pittick

Religious studies blue and white globe logo
thumbnail_3 courses .jpg
thumbnail_3 courses wth flags .jpg
thumbnail_B8D14C80-6094-48BB-9D3D-D23E775EC8B0 (1).jpg
bottom of page