top of page

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

vid1 cym.jpg
vid1 eng.jpg
A3-Poster-CYM-Video-2-Parent-1.244562251.jpg
A3-Poster-ENG-Video-2-Parent-1.244562251.jpg
aln logo.png

Croeso i'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd wedi ymrwymo i

cefnogi pob dysgwr a nodir ar ein cofrestr hyd eithaf ein gallu

 ability . Os oes gennych unrhyw bryderon neu bryderon, gallwch eu trafod gyda nhw

Miss Howells yw ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. Os gwelwch yn dda

cysylltwch â rhif ffôn yr ysgol 02920 529 398 i wneud a

apwyntiad.

Diweddariadau Cod ADY Newydd

Bydd y cod yn dod yn weithredol yng Nghymru o fis Ionawr 2022. Bydd gan ddysgwyr sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer ADY naill ai CDU yn yr ysgol neu CDU Awdurdod Lleol yn dibynnu ar gymhlethdod eu hanghenion. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad i rieni a gofalwyr gweler isod:

Diffiniad o ADY yn ôl y Ddeddf

1. Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster dysgu neu anabledd (pa un a yw'r anhawster dysgu neu anabledd yn deillio o gyflwr meddygol neu fel arall) sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol.

2. Mae gan blentyn neu berson ifanc o oedran ysgol gorfodol ADY os yw ef neu hi:     _cc781905-51c-51c-515-51-512-512-515-5120-515-5120-515-5120-515-5122 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 

  • yn cael anhawster sylweddol fwy wrth ddysgu na’r mwyafrif o rai eraill o’r un oedran neu,

  • anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag gwneud defnydd o’r cyfleusterau ar gyfer addysg o’r math a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill o’r un oedran mewn ysgol brif ffrwd.

3. Nid oes gan berson anhawster dysgu neu anabledd dim ond oherwydd bod yr iaith (neu ffurf yr iaith) y caiff ei addysgu neu y bydd yn cael ei addysgu ynddi yn wahanol i iaith (neu ffurf ar iaith) a ddefnyddir neu a ddefnyddiwyd yn cartref.

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i farn dysgwyr gael ei hystyried bob amser fel rhan o'r broses gynllunio, ynghyd â barn eu rhieni. Mae'n hollbwysig bod plant a phobl ifanc yn gweld y broses gynllunio fel rhywbeth sy'n cael ei wneud 'gyda nhw' yn hytrach nag 'iddynt'.

 

Cliciwch ar y posteri isod i weld fideo yn esbonio'r cod a'r newidiadau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.

 (Mae'r posteri hyn yn rhoi dolen i animeiddiadau fideo yn egluro'r cod Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc).

Awdurdod Lleol Caerdydd

Bydd teuluoedd yn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth diduedd. Mae hyn yn statudol, sy'n golygu bod yn rhaid iddo gael ei ddarparu yn ôl y gyfraith. Rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gael trefniadau ar gyfer darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd i blant a’u teuluoedd a phobl ifanc.

Mae Awdurdod Lleol Caerdydd wedi creu llinell gymorth bwrpasol lle gall plant, eu rhieni a phobl ifanc gael cyngor neu wybodaeth am y broses a’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd yng Nghymru.

Gellir defnyddio’r cyswllt hwn hefyd os hoffech i’r Awdurdod Lleol ailystyried penderfyniad ysgol am eich ADY neu gynnwys y Datblygiad Unigol.

Gallwch gysylltu â’r llinell gymorth hon ar:

02920 872731 neu ynALNHhelpline@caerdydd.gov.uk(yn ystod yr wythnos a fonitrir, gan gynnwys gwyliau ysgol).

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi at adnoddau Awdurdod Lleol ychwanegol sy’n ceisio esbonio’r system a’r prosesau newydd yn fwy manwl:

Osgoi Anghytundeb a Datrys Gwrthdaro

Bydd plant a rhiant(rhieni)/gofalwr(wyr) neu bobl ifanc yn ymwneud ag ysgrifennu eu CDU. Bydd gweithio fel hyn yn rhoi cyfleoedd i drafod pryderon ac yn galluogi i faterion gael eu datrys a'u datrys yn gynnar.

O bryd i'w gilydd, gall anghytundebau godi. Bwriad y system ADY a’r broses CDU newydd a’r ddyletswydd ar ysgolion ac awdurdodau lleol i ystyried barn, dymuniadau a theimladau’r plentyn, y rhieni neu’r person ifanc yw helpu i oresgyn llawer o anghytundebau. Mae’n hanfodol bod problemau’n cael eu trin cyn gynted â phosibl ac i blant, rhiant(rhieni)/gofalwr/gofalwyr a phobl ifanc gael mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth diduedd.

Gallwch hefyd gael mynediad at gyngor a gwybodaeth annibynnol ddiduedd trwy SNAP Cymru, sef gwasanaeth eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc ag AAA ac ADY. SNAP Cymru ar 0808 801 0608 neu e-bostiwch:  DRS@snapcymru.org neu ar gyfer atgyfeirio a mwy o wybodaeth am:https://www.snapcymru.org/mediation/

Y Mynegai ar gyfer Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anableddau

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol sy’n gweithio ochr yn ochr ag ystod o wasanaethau cymorth a gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod teuluoedd plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. berthnasol a buddiol iddynt. Yn ogystal, mae'n helpu i gynllunio a chydgysylltu gwasanaethau sy'n cefnogi'r plant, y bobl ifanc hynny, a'u teuluoedd.

 

Y mynegai - Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd : Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd (cardifffamilies.co.uk)

Gwybodaeth Ychwanegol i Rieni

The ALN Process - Parent Guide (WELSH) (1)-1.jpg
The ALN Process - Parent Guide (1)-1.jpg
Person Centred Meetings-Parent Guide (WELSH)-1.jpg
Person Centred Meetings-Parent Guide-1.jpg
IDP's-Guide for Learners (WELSH)-1.jpg
IDP's-Guide for Learners (1)-1.jpg

Dyslexia

Please see below an information leaflet (PDF) for the Dyslexia Silver Award. For more general information, please  see the British Dyslexia Association's website: www.bdadyslexia.org.uk

Transitioning from School to Post-16 education and training for people with ALN.

Information in English:

Information in Welsh:

bottom of page