top of page

Diogelu

Diogelu

Bryn y Deryn a Chanolfan Carnegie yw ein hysgol ac rydym am iddi fod yn lle diogel. Bydd staff Bryn y Deryn a Chanolfan Carnegie yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau eich bod yn cael eich diogelu ac yn hapus. I'w helpu i wneud hyn mae ganddynt lawer o reolau i'w dilyn. 

 

Mae staff yn yr ysgol yn meddwl bod Diogelu yn golygu y dylent:

 • Eich amddiffyn rhag niwed;

 • Gwnewch yn siŵr nad oes dim yn eich atal rhag bod yn iach neu rhag datblygu'n iawn;

 • Sicrhewch eich bod yn cael gofal diogel;

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y cyfleoedd bywyd gorau ac y gallwch dyfu i fyny yn hapus ac yn llwyddiannus

Mae staff yn cytuno i wneud yn siŵr eu bod yn gofalu amdanoch y byddant yn:

 • Gwneud yr ysgol yn lle cyfeillgar, croesawgar a chefnogol.

 • Byddwch yno i chi os ydych angen rhywun i siarad â nhw a gwybod ble i ddod o hyd i help.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i ofalu amdanoch eich hun ar-lein ac yn y byd go iawn.

 • Sicrhewch fod gennych yr holl reolau cywir i helpu i ofalu amdanoch.

Beth fyddwn ni'n ei wneud

Yng Nghanolfan Bryn y Deryn / Carnegie byddwn yn eich helpu yn y ffyrdd canlynol:

 • Gwnawn ein gorau i weld a oes problem. Mae holl staff yr ysgol yn derbyn hyfforddiant yn hyn o beth.

 • Byddwn yn gweithio gyda phobl eraill (gan gynnwys y bobl gartref) i helpu i'ch amddiffyn a datrys unrhyw broblemau a allai fod gennych.

 • Byddwn yn gwrando arnoch os ydych am siarad â ni ac angen ein cymorth. Byddwn bob amser yn eich cymryd o ddifrif.

 • Byddwn yn eich cefnogi a'ch annog ac yn parchu eich dymuniadau a'ch safbwyntiau.

 

Ym Mryn y Deryn a Chanolfan Carnegie gallwch siarad ag unrhyw aelod o staff, ond dylech wybod bod yna nifer o staff sy'n gyfrifol am sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn cael gofal da._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

safeguarding.jpg
bottom of page