top of page

Saesneg

H. Smith, Mrs. E. Newbury, Miss M. Howell, S. Gardiner, Mr.

Rydym yn addysgu cwricwlwm bywiog ac amrywiol, gan ddarparu llawer o gyfleoedd cyffrous i'n dysgwyr. Rydym yn ceisio ysbrydoli, ymgysylltu a sicrhau bod ein dysgwyr yn deall y byd o'u cwmpas. 

Dysgir y dysgwyr mewn grwpiau bach i sicrhau bod y rhai abl yn cael eu hymestyn a bod anghenion y rhai sydd angen cymorth yn cael eu diwallu. Rydym yn enwedig fedrus gyda dysgwyr nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt efallai, yn gwneud darpariaeth arbennig ar eu cyfer ac yn croesawu a amrywiaeth o brofiadau iaith.

Rydym yn cynnig cymwysterau ar lefel Mynediad a TGAU yn yr Iaith Saesneg ar ein safle Bryn y Deryn. Mae TGAU Saesneg Iaith a TGAU Llenyddiaeth Saesneg yn cael eu cyflwyno yn ein safle Carnegie. Mae mwyafrif ein dysgwyr yn ennill cymhwyster Saesneg. 

 

Credwn fod sgiliau llythrennedd da mewn Darllen, Ysgrifennu, Siarad a Gwrando yn ganolog i’r broses o feddwl a rhai o’r sgiliau mwyaf defnyddiol y gallwn eu cynnig i’n pobl ifanc._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Grym y Gair Ysgrifenedig

 

Ydych chi'n hoffi gweithio allan 'Whodunnit', meddwl sut brofiad fyddai bod yn sownd ar ynys? Beth am fod yng nghanol sefyllfa gartrefol anodd?

 

Os felly, byddwch wrth eich bodd â Llenyddiaeth Saesneg!

 

Llenyddiaeth Saesneg, yn syml, yw darllen ac astudiaeth fanwl o nofelau, dramâu a barddoniaeth. Yn TGAU, bydd gofyn i chi fynegi eich syniadau mewn ymatebion ysgrifenedig sy'n gydlynol ac yn feddylgar. 

Beth fyddaf yn ei ddarllen?

Ym mlwyddyn 10/11 byddwch yn darllen y nofela glasurol, 'Of Mice and Men' gan John Steinbeck. Bydd gennych yr opsiwn o 'Heroes' gan Robert Cormier, neu 'Lord of the Flies' gan William Golding fel y testun rhyddiaith. Yn ogystal â'r nofel, byddwch yn darllen drama. Gall hyn fod naill ai 'An Inspector Calls' gan JB Priestly, neu 'Golygfa o'r Bont' gan Arthur Miller. 

 

Lle bynnag y bo modd, anogir y dysgwyr i weld y cynyrchiadau yn y theatr. Mae'r rhain bob amser yn brofiad pleserus!

 

Rydym yn defnyddio TGCh a thechnolegau'r cyfryngau yn rheolaidd i ennyn diddordeb dysgwyr mewn datblygu eu dysgu eu hunain. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar werth llefaredd, yn aml yn gwahodd ymwelwyr i rannu profiadau. Mae disgwyl i ddysgwyr gymryd rhan weithredol ym mhob gwers. 

Bookshelf picture
English blue and white book logo
bottom of page