top of page
Parents

Gwybodaeth i Rieni

Gwybodaeth i Rieni

Cymorth a Chefnogaeth i Bobl Ifanc a Rhieni

Gweithredu dros Blant '2 Sgwrs 2'

Yn darparu gwasanaeth cwnsela cyfrinachol i bobl ifanc ledled Caerdydd a hefyd gwasanaeth neges destun lle gall pobl ifanc decstio eu henw i ofyn am apwyntiad gyda Chwnselydd.

www.actionforchildren.org.uk

029 2048 7356

Alcoholigion Anhysbys

Darparu cyngor a chymorth i bobl ifanc sydd angen cymorth yn ymwneud ag alcohol. Llinell Gymorth Genedlaethol 24 awr y dydd i'r unigolyn sy'n gofyn am help. 

www.alcoholics-anonymous.org.uk

0845 769 7555 (cymorth)

BBC Headroom

Eich Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl. Dewch i siarad am iechyd meddwl - straeon personol ysbrydoledig, awgrymiadau bob dydd hanfodol, cerddoriaeth a chymysgeddau i reoli'ch hwyliau. 

www.bbc.co.uk/headroom

Nant

Cyngor a gwasanaethau iechyd rhywiol cyfrinachol am ddim yn benodol i bobl ifanc o dan 25 oed gan arbenigwyr iechyd a lles rhywiol.

www.brook.org.uk

0808 802 1234

BulliesOut

Cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion yr effeithir arnynt gan fwlio. E-fentoriaid ar gael i gynnig cymorth ac arweiniad. Pobl ifanc, rhieni, ysgolion, gweithle.

www.bulliesout.com

029 2056 8947

LLAWRYmgyrch yn Erbyn Byw'n Dryfelus

Ar gyfer dynion ifanc, 15-35 oed. Sefyll i fyny at stereoteipiau, sefyll gyda'n gilydd i ddangos bywyd bob amser yn werth ei fyw.

www.thecalmzone.net 

0800 58 58 58

Bwrdd Iechyd Caerdydd(Cynllunio Teulu)

Cymorth a chyngor cyfrinachol ar atal cenhedlu, iechyd rhywiol, profion beichiogrwydd a phrofion STI.

www.cavuhb.nhs.wales/our-services/sexual-health/

029 2033 5355

Cynllun Cerdyn C(YMCA)

Yn darparu mynediad cyflym, hawdd a chyfrinachol am ddim at gondomau yn ogystal â chyngor a chymorth ar iechyd rhywiol a pherthnasoedd i bobl ifanc 13-25 oed.

www.cardiffymca.co.uk

029 2046 5250

Charlie WallerSefydliad yr Ymddiriedolaeth Goffa

Ymroddedig i godi ymwybyddiaeth o iselder a hunanladdiad sy'n darparu adnoddau i rieni/gofalwyr.

www.cwmt.org.uk

Ffurflen gyswllt e-bost ar gael ar eu gwefan,

Comisiynydd Plant Cymru

Pencampwr Plant Cymru. Hyrwyddo a diogelu hawliau a lles plant a phobl ifanc Cymru.

www.complantcymru.org.uk

0808 8011000

Childline

Mae Childline yma i helpu unrhyw un dan 19 yn y DU gydag unrhyw fater maen nhw'n mynd drwyddo. Gallwch chi siarad am unrhyw beth. Mae cynghorwyr hyfforddedig yma i'ch cefnogi.

www.childline.org.uk

0800 1111

Comisiynydd Plant Cymru

Pencampwr Plant Cymru. Hyrwyddo a diogelu hawliau a lles plant a phobl ifanc Cymru.

www.complantcymru.org.uk

0808 8011000

Profedigaeth Cruse

I unrhyw un sydd angen cefnogaeth ar ôl marwolaeth anwylyd. Cefnogaeth profedigaeth, gwybodaeth ac ymgyrchu. Llinell gymorth ar agor 09:00 i 17:30

www.cruse.org.uk

0808 808 1677

Dan 24/7

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol rhad ac am ddim a dwyieithog sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.

www.dan247.org.uk

​0808 141 0044

CURWCHAnhwylderau Bwyta

Problemau bwyta? Cyngor a chymorth i bobl yr effeithir arnynt ag anhwylderau bwyta. Eu cenhadaeth yw rhoi terfyn ar y boen a'r dioddefaint a achosir gan anhwylderau bwyta.

www.b-eat.co.uk

0845 634 7650

Canolfan y Pedwar Gwynt

Canolfan galw heibio ac adnoddau mynediad agored i unrhyw un sy'n profi anawsterau iechyd meddwl. Elusen iechyd meddwl annibynnol a arweinir gan ddefnyddwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

www.4winds.org.uk

029 2038 8144

Pennau Uwchben y Tonnau

Sefydliad dielw sy’n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc. Yn hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol, creadigol o ddelio â'r dyddiau drwg.

www.hatw.co.uk

Meic

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer eich bywyd. Llinell gymorth gyfrinachol ac am ddim a all eich helpu gydag amrywiaeth o Faterion.

www.meiccymru.org 

080880 23456 (ffoniwch)

84001 (testun)

MIND Cymru

Cangen Cymru o’r elusen iechyd meddwl genedlaethol sy’n darparu gwybodaeth a chymorth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig (gan gynnwys hunan-niwed).

www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru

0300 123 3393

NSPCC

Cyngor cyfrinachol 24 awr. Gall fod yn ddienw.

www.nspcc.org.uk

0808 800 5000

Papyrws

Maent yn darparu cymorth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc sy'n cael trafferth meddwl am hunanladdiad, ac unrhyw un sy'n poeni am berson ifanc trwy eu llinell gymorth, HOPELINEUK.

www.papyrus-uk.org

0800 068 4141

Bywydau Teuluol

Cyngor cyfrinachol 24 awr. Gall fod yn ddienw. Mae Family Lives yn darparu ymyrraeth gynnar wedi’i thargedu a chymorth mewn argyfwng i deuluoedd sy’n cael trafferth.

www.familylives.org.uk

0808 800222

Samariaid

Pan fyddwch angen rhywun i siarad ag ef. Ar agor 24 awr. Beth bynnag yr ydych yn mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Dim barn. Dim pwysau.

www.samaritans.org

​08457 90 90 90

Rhwydwaith Hunan-niwed Cenedlaethol(NSHN)

Hunan-niweidio? Mae'r Rhwydwaith Hunan-niweidio yn darparu taflenni ffeithiau ac awgrymiadau.

www.nshn.co.uk

0800 622 6000 (7pm-11pm)

Shelter Cymru

Cyngor ar adael cartref a byw'n annibynnol. Dolenni i gefnogaeth a chymorth brys petaech yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.

www.sheltercymru.org.uk

​017 9248 3002

Meddyliau Ifanc

Gwybodaeth a rhywun i siarad â nhw. P'un a ydych chi eisiau deall mwy am sut rydych chi'n teimlo a dod o hyd i ffyrdd o deimlo'n well, neu os ydych chi eisiau cefnogi rhywun sy'n cael trafferth.

www.youngminds.org.uk

0808 8025544

Dewis Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut gallwch chi helpu rhywun arall. Cael dewis a chymryd rheolaeth.

www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales

Cyngor LHDT+ i Deuluoedd a Rhieni

bottom of page