top of page

BTEC

Beth yw BTEC?


Mae cymwysterau BTEC mewn Sgiliau Gwaith (QCF) yn helpu dysgwyr i wella eu dealltwriaeth a'u defnydd o sgiliau seiliedig ar waith.

 Mae'r cwrs hyblyg, galwedigaethol hwn yn addysgu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sy'n berthnasol, yn gyfredol ac yn ddefnyddiol i ddysgwyr a darpar gyflogwyr.

BTECs are expert work-related Qualifications. Maent yn cyfuno dysgu ymarferol gyda chynnwys pwnc a theori.

  • Mae BTEC yn fwy o gwrs galwedigaethol, tra bod TGAU yn gwrs academaidd

  • Mae’r rhan fwyaf o BTECs yn dueddol o fod yn seiliedig ar waith cwrs 100%, tra bod TGAU naill ai’n seiliedig ar arholiad 100%, neu’n rhannol seiliedig ar arholiadau ac yn rhannol seiliedig ar waith cwrs.

  • Yn ogystal, nid yw BTECs yn defnyddio'r un system raddio

R. Lewis

BTEC blue and white rosette logo

BTEC's Ar gael yn Bryn y Deryn

Chwaraeon a Hamdden

Mae llawer o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol – ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth sy'n eich annog i fod yn actif? Efallai nad ydych yn actif – mae ar eason am hynny hefyd! Yn yr uned hon, byddwch chi'n meddwl sut y gallwch chi gymell eraill i fod yn fwy actif, yn amlach.

multicolour sports image
science blue and purple logo
Gwyddoniaeth

Byddwch yn dysgu am ystod o gyfarpar labordy (offer) a sut i cymryd mesuriadau gyda phob darn o gyfarpar. Byddwch yn cynllunio sut i gario allan arbrawf, gan ddefnyddio eich gwybodaeth am y cyfarpar sydd ar gael, and ymchwilio i leoliadau trosedd gan ddefnyddio dulliau fel olion bysedd a gwalltdadansoddi.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn yr uned hon, byddwch yn defnyddio'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol ac yn dewis y ffordd orau o gyfleu gwybodaeth i bobl. Gall pobl ag anghenion iechyd neu ofal cymdeithasol fod yn sâl neu'n fregus, ac wrth siarad â nhw mae angen i chi ddangos dealltwriaeth ac amynedd.

Conversation between two people
Chef preparing food
Lletygarwch

Yn yr uned hon, byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio, paratoi a choginio bwyd yn ddiogel ac yn hylan. Byddwch yn ystyried y cynhwysion, ryseitiau ac amseriadau wrth gynllunio'r bwyd y byddwch yn ei goginio, gall hyn fod yn saig ar gyfer cinio neu swper. Byddwch yn gweithio'n dda dan bwysau wrth baratoi a choginio bwyd.

Lawrlwythwch ein taflen grynodeb isod

bottom of page